KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla Tera Elektronik A.Ş. olarak; çalışanlarımızın ve iş ilişkisi/ticari ilişki içerisinde olduğumuz Müşterilerimizin; İş Ortaklarımızın, Tedarikçilerimizin ve bunların çalışanları ile üçüncü kişilere ait verilerin işlenmesine dair hassasiyetle üzerinde durduğumuz ilke ve politikalarımızın aşağıda sizlere bildirmekten memnuniyet duyarız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu : Tera Elektronik Anonim Şirketi
Posta Adresi : Birlik Mah., Şemsettin Günaltay Cad., 463 Sok. No:1, 06610 Çankaya/Ankara
E-posta Adresi : info@teratr.com
KEP Adresi : tera@hs03.kep.tr

2. Tanımlar

Politika Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmhasına Dair bu dokumanı ifade eder


KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder. Bu Politikada yer alan tüm kavram ve ifadeler burada tanımlar kısmında yer verilsin verilmesin KVKK da ve ona bağlı olarak yürürlüğe alınan yönetmelik ve tebliğlerde (genel olarak bağlı mevzuat) yer alan anlamlarını ifade eder.
Veri Sorumlusu Yukarıda unvan, iletişim bilgisi bulunan Tera Elektronik A.Ş.’yi ifade eder

Kişisel Veri Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan veriyi ifade eder. Bu Politikada kişisel veri ifadesi özel nitelikli kişisel verileri de kapsar bir biçimde kullanılmaktadır

İlgili Kişi Kişisel verileri işlenen gerçek kişileri ifade eder. Politikanın içeriğinde yer alan ilgili kişi anlatımlarına ek olarak herhangi bir yerinde kullanılan “siz” ifadesi de ilgili kişiyi ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Çalışan Tera Elektronik A.Ş. çalışanlarını /yetkililerini ifade eder.
Müşteri Tera Elektronik A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini sunduğu tarafları ve onların çalışanlarını /yetkililerini ifade eder.

İş Ortağı Ticari faaliyeti yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ilişkisinde bulunulan tarafları ve onların çalışanlarını/yetkililerini ifade eder.

Tedarikçi Tera Elektronik A.Ş. ticari faaliyetini yürütürken sözleşme temelli veya sözleşme olmaksızın mal hizmet sunan tarafları ve onların çalışanlarını/yetkililerini ifade eder.

Banka Tera Elektronik A.Ş. ticari faaliyetini yürütürken bankacılık işlemleri yaptığı banka, finans kurumlarını ve onların çalışanlarını/yetkililerini ifade eder

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Yürürlükteki mevzuat hükümleri tahtında bilgi ve belge almaya denetlemeye yaptırım uygulamaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ve onların çalışanlarını/yetkililerini ifade eder.

3. Genel İlkeler

KVKK dördüncü maddesi ile veri sorumlularının kişisel verileri işlerken dikkate almaları gereken temel ilke ve kuralları hükme almıştır. Tera Elektronik A.Ş. olarak; biz de sizlerin kişisel verilerini işlerken kanunda yer alan ve aşağıda sayılan bu temel ilke ve kurallara riayet ediyoruz.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma Veri işleme faaliyetinin hukukun öngördüğü hukuk ve kurallar ile birlikte dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde yürütülüyor olması gereğini ifade eder.
Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma Veri işleme faaliyetine konu kişisel verilerin doğru ve gerekti hallerde aynı zamanda güncel olması için gerekli tedbirlerin alınmasını ifade eder.

Belirli Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme Veri işleme faaliyetinin amacını açıkça ortaya konuluyor olmasını ve kişisel verilerin bu amaçla bağlantılı olarak ve bu amacın gerektirdiği ölçüde gerçekleştiriliyor olmasını ifade eder.


İşlendiği Amaçlarla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma Veri işleme faaliyeti yalnızca işleme amacının gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde yürütülmesini ifade eder. Bu ilke aynı zamanda amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ileride gerçekleştirmesi muhtemel amaçlarla (yani ileride gerçekleşmesi muhtemel amaçlara yönelik olarak) işleme faaliyeti yapılmamasını da kapsar.
Mevzuatta Öngörülen veya İşlendiği Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Veri işleme faaliyetine konu kişisel verilerin yürürlükteki mevzuatta öngörülen süreler veya işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesi gerekliliğini ifade eder.

4. İşleme Konusu Kişisel Veriler

İlgili kişiye ait kişisel verilerin kategorileri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.

Kişisel Veri Kategorisi Örnekler
Kimlik Bilgileri Ad-soyad, doğum tarihi-yeri gibi kimlik belgelerinizde yer alan bilgilerdir.
İletişim Bilgileri Telefon no, e-posta adresiniz, posta adresi gibi bilgilerdir.
Mesleki Deneyim Bilgileri Sahip olunan mesleki unvan, akademik unvan, kurumsal unvan gibi bilgilerdir.


Özlük Verileriniz (Çalışanlar) (Aday Çalışanlar) Çalışan adayları ve Çalışanların paylaşmış oldukları özgeçmişlerinde ve bunun ekinde ilettikleri bilgi ve belgelerde yer alan bilgiler, iş sözleşmesi, eğitim kayıtları, bordro bilgileri, disiplin kayıtları, yasal bildirimler gibi bizimle paylaşılan bilgilerdir.
Hukuki İşlem Verileri Adli otorite ile yapılan yazışmalar, icra/dava dosyası bilgileri gibi bilgilerdir.
Müşteri İşlem Bilgileri Fatura, senet, çek, dekont, sipariş bilgisi gibi bilgilerdir.
Finansal Bilgiler Banka hesap no, kredi kartı no gibi bilgilerdir.
Fiziksel Mekan Bilgileri İşyeri sınırlarında bulunduğunuz esnada alınan kamera kayıt bilgileridir.
Sağlık Bilgileri (Çalışanlar) İşe giriş–periyodik raporlar, Kan grubu, Kişisel sağlık bilgileri gibi bilgilerdir.
Ceza Ve Mahkumiyet Tedbirleri (Çalışanlar) Mahkûmiyet, Güvenlik tedbirleri bilgilerdir.
Lokasyon Verileri (Çalışanlar) Bulunduğu yer konum bilgileri gibi bilgilerdir.
İşlem Güvenliği Verileri IP, erişim sağlanan web sayfaları gibi bilgilerdir.
Diğer Tarafınızca kendi inisiyatifinizle Tera Elektronik A.Ş. ile paylaştığınız bilgilerinizdir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Nedeni

Tera Elektronik A.Ş., özü itibari ile aşağıdaki nedenlerle kişisel verileri toplar ve işleme konusu yapar. Ve bu kişisel verileri KVKK’da yer alan ilke ve kurallara uygun bir biçimde işler.

İş başvurusu yapıldığında, iş görüşmelerinin sürdürülmesi süreçlerinde
Tera Elektronik A.Ş. ile sizin aranızda bir iş ilişkisi kurulduğunda, iş ilişkisinin kurulması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesi süreçlerinde
Tera Elektronik A.Ş.’ye herhangi bir ürün veya hizmet sunmak üzere başvurduğunuzda, bu ürün veya hizmetleri sunduğunuzda ve bu ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesi süreçlerinde
Tera Elektronik A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetleri satın almak üzere bilgi talebinde bulunduğunuzda, sipariş verdiğinizde, teklif aldığınızda, satın aldığınızda, bu ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesi süreçlerinde
Tera Elektronik A.Ş. ile herhangi bir iletişim kanalı ile veya şahsen lokasyonumuzu ziyaret ederek iletişime geçtiğinizde
Sözleşmelerin kurulması, ifası, sona erdirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hakkın tesisi ve korunması amaçları ile
Tera Elektronik A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amaçları ile
Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya guest bağlantımız üzerinden erişim sağladığınızda saklanması gereken trafik bilgileri 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun vs kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile

6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

KVKK’ya göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak KVKK açık rıza aranmaksızın kişisel veri işlenebilecek istisnai halleri de belirtmiştir. KVKK’da yer alan bu istisnai hallerin varlığı halinde kişisel verilerin ilgili kişinin rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür.

Tera Elektronik A.Ş. olarak; Kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun bir biçimde açık rızanız ile veya KVKK madde 5 kapsamında yer alan aşağıdaki istisnalar dahilinde işliyoruz.

Yasal İstisnalar Örnekler


Kanunlarda açıkça öngörülme İşverenin çalışanlarına ait işe giriş ayrılma bildirgelerini vermesi, Polis tarafından gözaltına alınanlardan parmak izi alınması, Adli Sicil Kanunu gereği Adli Sicil Kurulunun mahkumiyet kararlarının işlemesi, vb. kanunda öngörülen tüm haller
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Sözleşme gereği ödeme yapılabilmesi amacı ile hesap no, IBAN, Vergi no gibi bilgilerin kullanılması, vb.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Oteller tarafından alınan müşteri bilgilerinin saklanması, işverenin çalışanlarına ait verilerini kullanması, vb.
Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması İşverenin ispat için çalışan verilerini kullanılması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması Tera Elektronik A.Ş. ile doğrudan e-posta yolu ile iletişime geçtiğinizde paylaştığınız kimlik, iletişim, vb. verileriniz
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması Bilinci kapalı bir kimsenin verilerinin işlenmesi

7. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Tera Elektronik A.Ş. olarak kişisel verilerinizi yasal ilke ve kurallara uygun bir biçimde temelinde aşağıdaki amaçlarla işliyoruz.

Temel İşleme Amaçlarımız Örnekler
Faaliyetlerimizi uygun bir biçimde yürütmek amacıyla ve bu amaç kapsamında yetkili kişi / Kurum / Kuruluşlarla Bilgi paylaşımı Vergi, sigorta, ruhsat gibi yasal süreçlerin yürütülmesi amacı ile gerekli başvuruların, bildirimlerin yapılması, vb.
Müşterilerimizle/İş ortalarımızla/Alt İşveren–Tedarikçilerimizle veya Kurumlar Nezdinde Sözleşmenin Kurulması–İfası–Sona Erdirilmesi dahil tüm Süreçlerimizi Yürütmek Sözleşmenin kurulması amacı ile yapılan faaliyetler, sözleşmenin kurulmasından sonra yasal yükümlülüklerin ve karşılıklı edim yükümlülüklerinin yerinde getirilmesi, sözleşmenin sona erdirilmesi işlemleri
Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi Sözleşmeden, yasadan kaynaklanan haklarımıza erişmek, haklarımız korumak amacı ile yasal yollara başvurulması, bu amaçla avukatlarımız eli ile veya doğrudan yapılan iş ve işlemler
Çalışan Adayı başvuru sürecinden itibaren seçme yerleştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi, çalışanlar için sözleşme ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreçleri dahil İnsan Kaynakları süreçlerini yürütmek Aday Çalışanlarımızın seçme yerleştirme işlemleri, Çalışanlarımızın bildirgelerinin verilmesi, bordrolarının düzenlenmesi, ücret politikaları gereği ücretlerinin ödenmesi, çalışanlarımıza yan hak ve menfaat temini, eğitimleri, disiplin yaptırımlarının uygulanması, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerini yürütmek Talebinizin yanıtlanması, siparişinizin alınması, sözleşmenin kurulması, ifası, ürün ve hizmetlerimizin tanıtılması gibi amaçlarla telefon, e-posta, posta aracılığı ile ilişim kurulması
İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini yürütmek İş Sağlığı güvenliği politikalarının sürdürülmesi, eğitimlerin verilmesi, uygun ekipmanların temin ve teslimi
Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek Tüm iş süreçlerimizin yürütülmesi kapsamında karşılıklı maddi yükümlülüklerin yerine getirilmesi faaliyetleri
Bilgi Güvenliği süreçlerini yürütmek Sahip olunan kişisel ve ticari verilerin vb. bilgilerin güvenliği için virüs koruma, erişim sınırlama, şifre ve parola işlemleri vb. ile gizlilik taahhütleri vb.
Saklama ve Arşiv Faaliyetleri Kişisel veya ticari verinin saklanması gereken sürelerde arşivleme işlemleri
Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera kayıtlarının alınması, giriş çıkış kayıtlarının takibi
Ziyaretçi Kayıtlarının Tutulması Ziyaretçilerin ziyaret zamanı, amacı, ad-soyad bilgilerinin, ziyaretçi tarafından paylaşılan bilgilerin tutulması
Taşınır mal ve kaynaklarını güvenliğinin temini Taşınabilir bilgisayar, telefon, ölçüm cihazları, otomobil vb. menkul mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması
Lojistik faaliyetleri Sunulan mal ve hizmetin teslimi, geri teslimi süreçlerinin yürütülmesi

8. Kişisel Verilerin Aktarılması

8.1. Alıcı Grupları
Kişisel verilerinizi Tera Elektronik A.Ş. olarak yasal yükümlülüklerin ve bu Politikada yer alan amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, aşağıdaki alıcı gruplarına aktarabiliriz.

• Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine
• Ortaklarımıza
• İş Ortaklarımıza
• Tedarikçilerimize /Yüklenicilerimize / Alt İşverenlerimize
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

8.2. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Tera Elektronik A.Ş. tarafından kişisel verileriniz KVKK’na uygun bir biçimde bu Politikanın altıncı maddesinde yer alan istisnai hallerin varlığı haricinde açık rızanız olmadan gerçek/tüzel üçüncü kişilere aktarılmaz.

8.3. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel veriler yurtiçinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, yurt dışına da aktarımı mümkündür. Tera Elektronik A.Ş. tarafından kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edilir. Ve kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılamaz.

Ancak; Kişisel veriler bu politikanın altıncı maddesinde yer alan hallerde verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması halinde aktarılabilir. (Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilecek olup iş bu Politikanın yayımı tarihi itibari ile henüz yayımlanmamış olduğunu da ayrıca ifade etmek isteriz.)

Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun buna izninin bulunması aranır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. (KVKK’nın dokuzuncu maddesi hükmü)

9. Güvenlik Kamerası

Tera Elektronik A.Ş. olarak fiziksel mekan güvenliğinin, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temin ve takibi; acil durum süreçlerinin; bilgi güvenliği süreçlerinin; iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; yasal düzenlemelere uygun olarak ziyaret sebebiniz her ne olursa olsun sizin, çalışanlarımızın ve diğer ilgili kişilerin güvenlik kamerası ile görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Görüntü kaydı alınan yerlerde, ilgili kişi olarak sizin bilgilendirilmeniz amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı ve ziyaretçi aydınlatma metinlerinin görünür bir biçimde yer aldığını ayrıca ifade etmek isteriz.

10. Ziyaretçilerimize Sağlanan İnternet Erişimi
https://teratr.com/ adresimiz ziyarete açık olup; Tera Elektronik A.Ş. tarafından bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu sıfatıyla yürütülen işleme faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; yasal düzenlemelere uygun olarak işyeri içerisinde bulunduğu sürede talep eden ziyaretçilere internet erişimi (misafir/ guest bağlantısı ile) sağlanabilmektedir.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (5651 SK) içerik ve yer sağlayıcılarına bir kısım yükümlülükler getirmiştir.

Ve bu yükümlülüklerden biri de siteye erişim halinde veya guest bağlantısı ile sağladığınız internet kullanımlarınızdaki trafik bilgilerinin saklanıyor olmasıdır.

Trafik bilgisi özetle sizin tarafınızdan siteye erişim sağlandığı zaman kullandığınız IP adresiniz, eriştiğiniz sayfa bilgileriniz, log kayıtlarınız şeklinde ifade edilebilir. Bu bilgiler tek başına sizin kimliğinizi tespit etmeye yetmez ancak eğer Türkiye’den erişim sağlıyor iseniz ve IP adresi sadece size ait ise yani IP adresini sadece siz kullanıyor iseniz bu takdirde trafik bilgisinde yer alan IP adresinin eşleştirilmesi ile kimliğinizin tespit edilmesi mümkündür. Bu sebepledir ki 5651 SK kapsamında tutmak zorunda olduğumuz trafik bilgileriniz sizin kişisel verilerinizdir.

Ve bu verileriniz tarafımızdan sadece 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Misafir bağlantısı esnasında ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacı ile gerekli uyarı sistem üzerinde yer almaktadır.

11. Kişisel Verilerin Muhafazası

Tera Elektronik A.Ş., olarak kişisel verilerinizi, kişisel verinizin işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar veya ilgili yasal düzenlemelerde öngörülen süre kadar muhafaza ederiz. Bu sürelerin sona ermesinden sonra kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun bir biçimde imha ediyoruz.

Kişisel verilerinizin muhafazası esnasında Tera Elektronik A.Ş. olarak almış olduğumuz başlıca tedbirlerimizi şu şekilde ifade etmek mümkündür.

Siber saldırıları engelleme ve virüsten korunmak için Fortigate kullanılmaktadır
Veri kaybı engellemek için Qnap kullanılmaktadır
Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
Çalışanlar için KVKK konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları tamamlanmıştır
Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesi ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır
Görev değişikliği ya da iş akdi fesih hallerinde ilgili çalışanların yetkileri kaldırılmaktadır
Güncel Ant virüs sistemleri kullanılmaktadır
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır
Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş ve çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen verilerin de güvenliği sağlanmaktadır.
Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmaktadır.
Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
Şifreleme yapılmaktadır
Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
Kağıt evraklar kilitli oda / dolaplarda tutulur ve kilitleri yetkili çalışandadır.
Üçüncü kişilerin şirket kayıtlarına erişimi yoktur.

12. Kişisel Verilerinizin İmhası

KVKK’nın yedinci maddesi ile bağlı yönetmelik (Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, madde 7) KVKK’ya ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde re’sen veya ilgili kişi talebi ile veri sorumlusu tarafından silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini düzenlemektedir. Ve yine Türk Ceza Kanunun 138. Maddesi de bu yöndedir.

Yasaların veri sorumlusuna yüklediği bu gerekliliğinin ifası tahtında Tera Elektronik A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde re’sen veya sizin talebiniz doğrultusunda silinmekte, imha edilmekte, anonim hale getirilmektedir.

Tera Elektronik A.Ş. olarak yasal hükümler gereği kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğümüzün olduğu durumlarda ilgili kişi olarak, tarafımıza ilettiğiniz silme / imha etme / anonim hale getirme talebinizi reddetme hakkımızın (gerekçesi ifade edilmek sureti ile) saklı tuttuğumuzu ifade etmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİNDE UYGULANACAK TEKNİKLERFiziksel Olarak Yok Etme Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken / yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.Yazılımdan Güvenli Olarak Silme Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen kişisel verilerin silinmesi / yok edilmesi esnasında; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılmasıdır.
Karartma Kişisel verilerin fiziksel olarak okunamayacak hale getirilmesidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ANONİMLEŞTİRİLİRKEN UYGULANACAK TEKNİKLER

Maskeleme Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin ilgili veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Toplulaştırma Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok kişisel veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Veri Karma Veri karma yöntemi ile ilgili kişisel veri seti içindeki değerleri karıştırılarak değerler ile ilgili kişi arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

13. İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve Bu Hakların Kullanılması

İlgili kişinin hakları ve hakların kullanılması yöntemi KVKK’nın on birinci maddesi kapsamında belirlenmiştir. Buna göre ilgili kişi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir.

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşleme sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanuna aykırı olarak işleme sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili Kişinin haklarını teminen erişim taleplerini karşılamak adına gerekli başvuru kanalı https://teratr.com/ adresinde KVKK sekmesi üzerinde mevcuttur. Bu sekmede ilgili kişiye başvuru yöntemi, VERBİS’e kayıtlı veri sorumlusu temsilcisi ve gerekli diğer yasal açıklamalar yer almakta ve ilgili form örneği bulunmaktadır. Başvurular bu sekmede yer alan bilgilendirme ve form detayları takip edilerek yapılabilir.

İlgili kişi olarak başvurularınızı, kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yazılı olarak yapmanız gerekmektedir. Yaptığınız başvuru sırasında yukarıda sayılan haklardan hangisini kullandığınızı açıkça belirtmeniz ve varsa bilgi ve belgeleri ile birlikte Tera Elektronik A.Ş.’nin yukarıda yer alan adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.

Başvurunuz bize ulaştığında, taleplerinizi, ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç başvurunuzun bize ulaşmasından itibaren otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak veya Kurul tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücreti karşılığında sonuçlandırıyor olacağız. (Sürenin başlayabilmesi için taleplerinizin yazılı veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle gönderilmiş olmasının ve ayrıca ilgili kişi olarak kimliğinizi teyit ve tevsik edici belgelerde eklenmek suretiyle iletilmesinin önemli olduğunu ifade etmek isteriz).

Tera Elektronik A.Ş. olarak başvuruda bulunan ilgili kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebiliriz ve ilgili kişinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, ona başvurusu ile ilgili soru yöneltebiliriz.

Başvurunuz reddedildiğinde veya verilen cevabı yetersiz bulduğunuzda veya başvurunuza süresinde cevap verilmediğinde, cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her durumda başvurunuz tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

İlgili Kişi olarak yaptığınız başvurunuz aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
• İlgili kişinin tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
• İlgili kişi tarafından talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması,
• İlgili kişi tarafından orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
• İlgili kişinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleyeceğine dair somut nedenlere dayanan emarelerin olması,

14. Politikada Yer Almayan Hususlar

Bu Politikada yer almayan hususlarda KVKK ve bağlı mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

15. Çelişme

Bu Politikanın herhangi bir hükmü ile KVVK ve bağlı mevzuat hükümlerinin çelişmesi halinde KVKK ve bağlı mevzuat veya ilgili sair mevzuat hükümleri dikkate alınır.

16. Yürürlük

Bu Politika, Tera Elektronik A.Ş. tarafından yayımı tarihinde yürürlüğe girer.